OLIVERA LONČAREVIĆ M.D PHD

PULMONOLOGIST

Specijalista pneumoftiziolog,subspecijalista pulmolog 1. Pulmološko odeljenje Klinike za plućne bolesti VMA

Rođena 1971. godine.

Obrazovanje

 • 2003. godina – Specijalista pneumoftiziolog
 • 1997. godina – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2009. godine- Doktorske studije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
 • 2011. godine- Položila usmeni deo doktorskog ispita
 • 2015.godine subspecijalizacija pulmologije
 • 2017. Odbranila Doktorske disertacije na temu:“Ekspresija tumorskih markera, pojava recidiva I stopa petogodišnjeg preživaljavanja hirurški lečenih pacijenata sa nesitnoćelijskim karcinomom pluća“.

Usavršavanje

 • 2006. godina – IRS (International respiratory school) project
 • 2010-2017. godine- radionice ERS
 • 2018- edukacija za lečenje intersticijumskih bolesti pluća

Članstva

 • Srpsko lekarsko društvo (SLD),
 • Udruženje pulmologa Srbije,
 • Član Evropskog udruženja pulmologa,
 • Član Konzilijuma za maligne bolesti pluća I pleure

Stručni radovi  i knjige

 • Autor I koautor 20 naučnih I stručnih radova