ANĐELKOVIĆ ZORAN PROF. M.D

ENDOCRINOLOGIST

Prof.dr.sc Zoran Anđelković, internista-endokrinolog, rođen je 18.10.1956. god.

Medicinski fakultet završio je u Beogradu 1980. godine, a specijalizaciju iz interne medicine 1986. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Od tada je stalno zaposlen u ovoj klinici, a od 2001. Godine nalazi se na poziciji načelnika klinike.

Doktorsku tezu odbranio je u VMA 2001. godine a 2002. godine izabran je za docenta na predmetu interna medicina.

Publikovao je 72 naučna I stručna rada I autor je poglavlja u 2 monografije.

Izlagao je na brojnim stručnim skupovima u zemlji I inostranstvu. Predavač je na Nacionalnoj školi šećerne bolesti.

Nosilac je višenaučno-istraživačkih projekata I kliničkih studija u VMA. Bio je mentor u dva magistarska I dva doktorska rada.

Član je Nacionalne komisije za suzbijanje joddeficitarnih bolesti, Endokrinološke sekcije SLD, član Predsedništva sekcije, EASD (Evropsko udruženje za izučavanje dijabetesa), ADA (Američka dijabetološka asocijacija),I član je Etičkog odbora VMA.